Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Happyfitlife. 

Mochten er vragen zijn over deze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact opnemen via info@happyfitlife.nl.

Happyfitlife behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd. Bij het afnemen van een product of dienst, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en dat u kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden alvorens een product en/of dienst aan te schaffen.

Laatst bijgewerkt: augustus 2023.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbod = alle aanbiedingen en prijsopgaven van Happyfitlife.
2. Klant/cliënt = de afnemende partij.
3. Happyfitlife = alles wat Happyfitlife aanbiedt, waaronder de trajecten.
4. Website = www.happyfitlife.nl

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Happyfitlife & de cliënt (geldt ook voor overeenkomst op afstand/elektronisch). Voordat de overeenkomst wordt gesloten, dient de cliënt kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden via de website. De cliënt gaat automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden wanneer er een product en/of dienst wordt afgenomen.

3. Dienstverlening
De dienstverlening op Happyfitlife bestaat uit het aanbieden van diverse coaching trajecten, e-books/pdf bestanden, drukwerk, kennis & tips via social media en exploitatie van een digitale marktplaats. 

4. Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van
aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst wordt gesloten met de klant die meerderjarig is. Indien de klant niet meerderjarig is, verklaart hij door de overeenkomst aan te gaan dat hij, voor zover dat nodig zou zijn gelet op de aard van de overeenkomt en de totale prijs hiervan, toestemming heeft van zijn ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Happyfitlife onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Happyfitlife is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden (inclusief de wettelijke 14 dagen herroepingsrecht, m.u.v. wanneer trajecten eerder zijn gestart, zie 5. Herroepingsrecht). Een overeenkomst is pas geldig zodra de betaling is voldaan, daarna worden de gegevens (o.a. pdf bestanden & login traject digitaal verstuurd).

5. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten en diensten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.

Ten aanzien van de overeenkomst tot de aanschaf van een traject geldt de Wet Koop op Afstand niet, aangezien de klant ofwel geen consument is ofwel omdat deze een vast tijdstip dan wel een bepaalde periode wordt aangeboden. Er bestaat in deze gevallen geen ontbindingsrecht.

Indien klant een traject heeft aangeschaft, dan hanteert Happyfitlife het volgende
annuleringsbeding:
– annuleren tot 7 dagen voor aanvang van de eerste trajectdag: 100% restitutie
– annuleren tussen de 1 – 7 dagen voor aanvang van de eerste trajectdag: 50% restitutie
– annuleren op of na eerste trajectdag: géén restitutie

Restitueren gebeurt binnen een termijn van 14 dagen.

6. Betalingsverplichting
Betaling kan alleen direct en vooruit via betalingsmiddel zoals op website is aangegeven worden voldaan. Indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen kan hem/haar de toegang tot het traject worden

ontzegd. Dit laat de betalingsverplichting onverlet. Indien de klant in gebreke blijft bij het voldoen aan zijn betalingsverplichting, is Happyfitlife gerechtigd na het versturen van een herinnering + aanmaning van rechtswege in verzuim en is Happyfitlife gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten en (handels)wettelijke rente in rekening te brengen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.ze